Faunabeheerplan 2016-2017

 

             Wildbeheereenheid 

 

           Beesel-Reuver-Swalmen

 

 

         FAUNABEHEERPLAN

 

        KORTE TERMIJN

        2016-2017     OVERZICHT   ACTIVITEITEN

2015-2016

 

    VAN

     WILDBEHEEREENHEID

     BEESEL-REUVER-SWALMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                       

FAUNABEHEERPLAN KORTE TERMIJN

 

PLANNEN EN ACTIVITEITEN WILDBEHEEREENHEID

BEESEL-REUVER-SWALMEN

VOOR HET SEIZOEN 2016-2017

 

 

1. Organisatie.

Het werkgebied van de WBE omvat de gemeente Beesel en een gedeelte van de gemeente Roermond ten noorden van de Elmpterweg (N280), Broekhin en de bebouwde kom van Leeuwen. Totaal groot ca. 5.720 ha.

Het leefgebied van het wild omvat ongeveer 4.230 ha, waarvan vanaf dit seizoen ca. 3.950 ha kan worden bejaagd op basis van afgesloten jachthuurovereenkomsten en Toestemming van de Grondgebruiker.

In totaal 13 jagersverenigingen/jachtcombinaties (waaronder 53 jachtaktehouders) hebben hun jachtrechten ingebracht bij de WBE met uitzondering van het jachtgebied Hillen­raedt. Dit jachtgebied is als donateur tot de WBE toegetreden en onder­schrijft onverkort de plannen en activi­tei­ten van onze WBE t.a.v. het gereguleerde wildbeheer en werkt mee aan het reewild- en dassenbeheer en het KNJV-databestand.

Per 1 mei 2016 bestaat het bestuur uit:

J.P.A. Selen (voorzitter), Offenbekerweg 1, 5953 NC Reuver, tel. 077-4742424

M.L.A. Levels (secretaris), Burg. Meuterlaan 16, 5954 BK Beesel, tel. 077-4742763

M.M.J.  Timmermans (2desecretaris), Schilbergsweg 23, 6041 AN Leeuwen, tel. 0475-329407

F.H.M. Kersten (penning­meester), Wieler 40,6071 PD Swalmen, tel. 0475-501481

R.J.E.M. Hawinkels, Graeterhofweg 36, 6071 AN Swalmen, tel. 0475-504908.

T.J.H. Heldens, Hoendercamp 24, 5953 DC Reuver, tel. 077-4743258

H.  Geerlings, Groenstraat 2, 5953 ET  Reuver, tel. 077-4743443

J.G.J. Schell, Bussereindseweg 20, 5954 CH  Beesel, tel. 077-4742347

A.N.J. Schreurs, Heikamp 51, 6071 AS Swalmen, tel. 0475-503221

Aanvullende leden:

R. Thissen, Raaystraat 3, 6071 NC Swalmen,  tel. 0475-503933( zwartwildcoördinator).

                    Telefoon:

                    Politie Regio Limburg Noord: 0900-8844

                    Groene brigade Limburg Oostzijde Maas: Hein Wilting, 06-29477393

                    Faunabeheereenheid Limburg. Alfred Melissen adj secr. 0475-381733

                    Regio consulent  KJV Limburg: Ger van Hout ger.vanhout@jagersvereniging.nl

 

2. Wildbeheerplan lange termijn.

Het jaarplan is gebaseerd op de beleidslijnen zoals die zijn vastge­legd in het, in de ledenverga­dering van 17-05-1994, vastge­stelde Wildbe­heerplan lange termijn en de Faunabeheerplannen van de Faunabeheereenheid Limburg. Op 20 januari 2011 is het Faunabeheerplan (2010-2015) door de Provinciale Staten Limburg vastgesteld. Eind 2016 zal,  n.a.v. het inwerking treden van de wet Natuurbescherming,  het nieuwe Faunabeheerplan 2016-2021, gebaseerd op de provinciale Natuurvisie,  door Provinciale Staten  worden vastgesteld. 

3. KNJV-Erkenningscertificaat.

Door het Landelijk Bestuur van de KJV is besloten dat de aan ons verleende WBE-erkenning automatisch wordt verlengd. Per 30 januari 2003 zijn in Limburg drie Faunabeheereenheden opgericht. In 2008 zijn de drie FBE’s gefuseerd tot de Stg. Faunabeheereenheid Limburg. 

4. Belangrijke punten betreffende de jacht in het seizoen 2016-2017.


A. Dassenconvenant.

In 1994 heeft de KNJV het Dassenconvenant tussen de Vereniging Das & Boom (thans de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) en de KNJV gesloten aan welk convenant onze WBE zich heeft geconfor­meerd met als inspanningsver­plichtingen:

a. waakzaam te zijn op wijzigingen in het gebruik van dassenburchten en deze vast te leggen en te melden bij de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

b. een dassencontactpersoon aan te stellen (hier het secretariaat). 

­c. de vossen op en in de buurt van dassenburchten (bewoond en onbewoond) uitsluitend te bejagen d.m.v. aanzitten en geen gebruik te maken van aardhonden of uitgraven.

d. in de periode dat jonge dassen worden gezoogd (1 februari - 30 juni) niet op vossen te jagen op en in de omgeving van een dassen­burcht.

e. in de directe omgeving van burchten niet met fretten op konijnen te jagen.

Het secretariaat van de WBE assisteert regelmatig grondgebruikers bij het invullen van de schadeformulieren voor het Faunafonds bij geconstateerde schade aan gewassen.

Op 1 januari 2016 liepen de Dassenovereenkomsten, die grondgebruikers met het  Faunafonds afgesloten hadden, af. Het Faunafonds biedt grondgebruikers die dassenschade hebben de mogelijkheid om nieuwe dassenovereenkomsten af te sluiten. Ze hoeven dan niet jaarlijks een schade-uitkering aan te vragen. Inlichtingen op www.bij12.nl

Op verzoek van de FBE is in het Faunaregistratiesysteem voor een aantal jachtgebieden een inventarisatie van belopen dassenburchten ingevoerd.


B. Adviezen omtrent de jacht in het seizoen 2016-2017. 

Per 1 april 2002 is de nieuwe Flora-en faunawet rechtsgeldig geworden. Deze wet, zal per 1 januari 2017 samen met de Boswet en de Natuurbeschermingswet, vervangen worden door de Wet Natuurbescherming.

De nieuwe wet in vogelvlucht:

Een groot deel van de uitvoering van deze wet wordt gedelegeerd naar de provincie.

Het onderscheid tussen het genot van de jacht (benuttingsjacht) en beheer- en schadebestrijding blijft gehandhaafd. De wildlijst bestaat uit: haas, fazant, konijn, wilde eend en houtduif.  Op deze soorten mag gejaagd worden gedurende het jachtseizoen  van 15 okt(aug) tot 1 jan(feb). Afschotcijfers dienen, verplicht,  gerapporteerd te worden. De jachthouder is gehouden aan het instandhouden cq. bevorderen van een redelijke wildstand.

Wat betreft het beheer en schadebestrijding worden de bestaande, landelijke en provinciale lijsten inzake vrijstelling, aanwijzing en ontheffing, gehandhaafd of aangepast.

De Faunabeheereenheid stelt een faunabeheerplan op dat door Provinciale Staten goedgekeurd dient te worden. Het duurzaam beheer van populaties van de in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht geschieden overeenkomstig het faunabeheerplan.

Het bestuur van de Faunabeheereenheid bestaat uitvier fracties:  de Jacht (KJV/NOJG), Landbouw (LLTB), Particulier Grondbezit (LPG) en Terrein Beherende Organisaties (TBO’s: Limburgs Landschap, Natuurmonumenten / Stichting ARK, Staatsbosbeheer). In de nieuwe wet wordt er een fractie aan het bestuur toegevoegd nl. de fractie wettelijke organisaties.(o.a. Dierenbescherming)

De WBE krijgt in de wet Natuurbescherming een wettelijke status en heeft minimaal een oppervlakte van 5000 ha. Anders dient samengewerkt te worden met een aangrenzende WBE.De Wildbehereenheid neemt, in het kader van het faunabeheerplan, deel aan trendtellingen van diersoorten, registreert afschot en registreert dood gevonden dieren voor het gehele werkgebied van de WBE.

Jachthouders met een jachtakte van een jachtveld dat met een geweer bejaagbaar is, gelegen in het werkgebied van de WBE, dienen lid te zijn van deze Wildbehereenheid. Jachtaktehouders die geen jachthouder zijn dienen aan te tonen dat men lid is van een wildbeheereenheid.

 

5. Wildstand

a. Hazen. Vanaf 1997­ werd geadviseerd het hazenafschot beperkt te houden. Door de veranderde landbouwmechanisatie, de veranderende biotoop en  een toenemende predatie, is de hazenstand verder achteruit gegaan. Mogelijk spelen ook bepaalde besmettelijke ziektes een rol.  Het lijkt erop, gezien de trendtelling,  dat dit jaar de populatie in enkele jachtvelden is toegenomen en gesproken kan worden van een redelijke populatie.

Geadvi­seerd wordt per ­jachtge­bied de hazen­stand goed te volgen en  het jachtplan daaraan aan te passen.  Een bescheiden "oogst”  lijkt redelijk.

b. Fazanten. Ook hiervan vond de laatste jaren veel minder afschot plaats omdat de stand beduidend terugliep. Zoals het zich laat aanzien is dit jaar het broedseizoen matig tot slecht verlopen. Landelijk wordt de populatieontwikkeling bestudeerd en ook in Duitsland is er veel aandacht voor deze dramatische achteruitgang van de populatie.

Geadviseerd wordt  de fazantenhennen ook het komende jachtseizoen alleen te bejagen bij serieus dreigende schade aan land­bouwgewas­sen.  De WBE adviseert een zeer bescheiden jacht op fazanthanen.

c. Patrijzen. Vanaf juli 1998 is in de Staatscourant de sluiting van de jacht op de patrijs afgekondigd. Bij de invoering van de nieuwe wet Natuurbescherming is de patrijs van de wildlijst afgevoerd. Toch is het goed de populatie te volgen, omdat dit een indicatie is hoe het met de biotoop in het algemeen is gesteld.

d. Konijnen. In jachtgebieden waar de konijnenstand slecht is, wordt geadviseerd de konijnen niet meer te bejagen met de fret omdat  men dan het aantal goede moerkonij­nen sterk verminderd. Dit geldt niet in de gebieden waar schade kan ontstaan, of op campings, sportter­reinen,  boomkwekerijen en in tuinen.

Op en langs de Maaskaden, voor zover in eigendom van het Waterschap Peel en Maas, dienen de konijnen conform de met dat Waterschap gesloten jachthuurovereenkomst straf te worden bejaagd. Per half jaar dient aan het Waterschap gerapporteerd te worden. Hiervoor is een formulier bij het WBE-secretariaat beschikbaar. Jacht, buiten de openingstijd dient met een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker te gebeuren. De WBE adviseert, vanwege de teruglopende populatie  en het optreden van de VHS ziekte (Viraal Hemorragische Syndroom), virus RHD 1 en RHD 2,  naast de jaarlijkse myxomatose de bejaging van het konijn buiten het seizoen te beperken tot die plaatsen waar schade optreedt. Op plaatsen waar bejaagbare populaties aanwezig zijn is het verantwoord daar jaarlijks op gepaste wijze, miniem, van te oogsten.

e. Houtduif. De houtduif komt in sommige perioden van het jaar in te grote aantallen voor en dient ter voorkoming van wildschade dan ook zo veel mogelijk te worden bestreden. Schriftelijke toestemming van de grondgebruiker is nodig als buiten de openingstijd op schadepercelen  wordt gejaagd.

f. Vossen. Sinds de invoering van de Ffwet was het bejaging van de vos niet toegestaan. De  populatie is mede daardoor flink toegenomen, met als gevolg vele schademeldingen van particulieren en een verhoogde predatiedruk op bodembroeders. Sinds 12 mei 2006 is de vos op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst en mag in het kader van schadebestrijding aan de fauna weer van zonsopkomst tot zonsondergang met het geweer bejaagd worden. Jagen met kunstlicht is alleen toegestaan na verkregen Ontheffing van de Provincie. Ondanks het hoge afschot neemt de populatie nauwelijks af, hetgeen o.a. te verklaren is dat het niet toegestaan is op de percelen van de Terreinbeherende organisaties de vos te bejagen.

g. Overige predatoren. Ter voorkoming van wildschade (en wat ons betreft ook ter bescherming van de bodembroeders zoals o.a. patrijs, fazant, grutto en kievit)  is het  bejagen van kraaien zeer dringend gewenst. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft dit  onderkend en de zwarte kraai en kauw op de vrijstellingslijstgeplaatst ex art 65 van de Ff wet. De jacht op beide diersoorten is het hele jaar toegestaan. Voor het gebruikmaken van  vangkooien is een Ontheffing noodzakelijk. De verwilderde kat staat niet meer op de vrijstellingslijst. In Zuid- Limburg is de wilde kat weer gesignaleerd. Mogelijk dat deze natuurlijke predator  zich verder verspreidt. Meldingen graag aan de WBE doorgeven.  Verder wordt eenieder erop gewezen dat de stootvogels, die zich redelijk hebben hersteld, wettelijk beschermde vogels zijn en dat verstoring van deze vogels of van hun horsten uitdrukkelijkniet kan worden geaccepteerd.

 

                 6. Fauna Registratie Limburg

Sinds 2013 gebruikt de FBE Limburg het digitale Faunaregistratiesysteem. (FRS). Aan    alle leden van de WBE  is een bepaalde rol toegekend waarmee men met het systeem kan werken. Ook  zijn de verschillende jachtvelden met bijbehorende kaarten aangemaakt die gebruikt kunnen worden bij het melden van uitgevoerde maatregelen, het plannen van inventarisaties en het invoeren van telgegevens. Het secretariaat van de WBE beheert alle mogelijkheden die  het FRS voor de leden aanbiedt: Aanvraag Machtigingen beheer en schadebestrijding, toekennen afschot grofwild met bijbehorende wildmerken, plannen wildinventarisaties en ingevoerde resultaten invoeren en beheren, beheer ingevoerde gegevens inzake administratie van leden en jachtvelden. Het registreren van valwild, uitgevoerde maatregelen en afschot grofwild.

                Gebruik FRS voor de jager.

Nieuwe machtigingen (= toestemming tot Ontheffinggebruik) worden alleen via het Fauna Registratiesysteem (FRS) verstrekt. Dat betekent dat de jachtaktehouders, die machtigingen willen gebruiken, in het FRS geregistreerd moeten zijn met vermelding van jachtveldnaam en -nummer.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens in FRS volledig en actueel zijn. Alleen dan kan men als gebruiker van machtigingen voldoen aan de ontheffingsvoorwaarden.

In het FRS heeft iedere jager maar één inlognaam en maar één wachtwoord, welke functie hij ook bekleedt en waar zijn jachtveld in Limburg zich ook bevindt. In het FRS kiest men na aanmelden in welke functie men iets wil doen, de zogenaamde "ROL”. De WBE secretaris bepaalt in zijn werkgebied wie welke rol gaat vervullen en verdeelt ook voor diverse ontheffingen de Machtigingen. De meeste jagers hebben waarschijnlijk maar één rol in het systeem, namelijk combinant in hun jachtveld.

 

                 Drie verschillende typen Ontheffinggebruik:

Met de invoering van het systeem zijn er nu 3 verschillende soorten Machtigingen in Limburg beschikbaar, waar alle huidige en toekomstige ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzingen in zullen gaan passen, namelijk: Algemene Machtiging, Perceelsgebonden   Machtiging en Grofwild Machtiging.

Van uitermate belang is dat de jager alle maatregelen (aanzit, afschot, dood gevonden etc.)  meldt: datum, tijdstip en locatie. Het Faunafonds zal alvorens  tot schade-uitkering over te gaan, controleren of er voldoende inspanning is geleverd. Zo zal bij schade door wilde zwijnen pas tot uitkering worden overgegaan mits er 2 à 3 keer per week een maatregel is gemeld. Bij herhaaldelijk niet melden van maatregelen zou het bestuur kunnen overwegen sancties op te leggen, omdat door het Faunafonds afwijzing volgt vanwege niet adequaat gebruik  van de Ontheffing.

 

FaunaSchadeRegistratie:

Een apart onderdeel van de faunaregistratie  is het de FaunaSchadeRegistratie voor de grondgebruiker. Hierin wordt een jager gekoppeld aan de grondgebruiker, waarna de  grondgebruiker zelf werende middelen etc. kan toevoegen en de handelingen van de  jager op zijn schadeperceel automatisch kan gaan doorgeven aan het Faunafonds voor  ondersteuning  van de aanvraag Tegemoetkoming in de schade.

Over het gebruik van ontheffingen moet de FBE verantwoording kunnen afleggen aan de provincie. Het is daarom van belang dat de uitgevoerde handelingen tijdig worden teruggekoppeld in FRS. 

Vóór de afloopdatum dient te worden gerapporteerd. Rapporteert men niet tijdig, dan ontvangt de jachtaktehouder automatisch een e-mail bericht dat men nog 14 dagen de tijd heeft om te rapporteren. Wordt dit niet gedaan dan wordt de machtiging geschorst. Neem in dat geval contact op met de FBE.

Advies: Zet de machtiging op inactief zodra de machtiging een periode niet gebruikt wordt, men hoeft dan niet te rapporteren en ontvangt dan ook geen berichten meer om te rapporteren.

 

Gebruik FRS voor de grondgebruiker.

De grondgebruiker kan bij schade  in het FaunaSchadeRegistratie systeem een perceelsgebonden Ontheffing aanvragen.  De locatie van het perceel dient te worden aangegeven. Deze zogeheten Perceelsgebonden Machtigingen hebben meestal een verplichte inzet van werende middelen, waarop ook door de Provincie gecontroleerd wordt.

De grondgebruiker koppelt  zijn jager aan het perceel en nodigt de jager uit maatregelen te treffen om de schade te bestrijden cq. te beperken. De jager dient vervolgens zijn inspanningen te rapporteren. Onze WBE  is begonnen met het doorvoeren van deze automatisering. Voordeel voor de grondgebruiker is dat er ook een koppeling is met het Faunafonds: de inspanningen van de jager (adequaat gebruik ontheffing) en het aanvragen van de machtiging (altijd verplicht bij een aanvraag tegemoetkoming) zijn dan automatisch bij het Faunafonds bekend, men hoeft hiervoor dan geen aparte opgave meer te doen.

Melden van maatregelen door de jager is dus essentieel.

 

7. Wildinventarisatie en Wildschadebestrijding.

Ook dit jaar heeft de WBE Beesel-Reuver-Swalmen deelgenomen aan de wildinventarisatie zoals die door de KJV wordt geadviseerd en door de FBE Limburg wordt geïnitieerd.

Het is erg belangrijk dat de Provincie, die belast is met de uitvoering van de Ffwet cq Wet Natuurbescherming , kan beschikken over betrouwbare cijfers. Het bestuur van de WBE is dankbaar dat de leden hun volledige medewerking aan deze inventarisatie verlenen en daadwerkelijk  actief aan de inventarisatie hebben deelgenomen. De gegevens zijn door het secretariaat in het FRS, (faunaregistratiesysteem) ingevoerd.

De gehouden tellingen zijn: Reewildtelling, Voorjaarstelling, Trendtelling en Zomertelling.

Geïnventariseerd zijn:

 

                 A. Trendtelling:

Voor het eerst in 2006 uitgevoerd in een drietal gebieden die jaarlijks op dezelfde wijze worden geïnventariseerd. De bedoeling is dat elk jaar op dezelfde dag ’s morgens en ’s avonds in de aangewezen velden via een vastgestelde route de wildsoorten worden geïnventariseerd.

 

Het resultaat in 2016 was als volgt:

 

Telgebied   

Oppervlak in Hectares

 

Hoogste scores van de telgebieden

 

 

 

Haas

Konijn

Fazant

Patrijs

Houtduif

Wilde eend

Reuver

150

3

21

13

2

29

30

Beesel

200

37

24

1

0

38

13

Geenen

200

11

17

0

0

            22

30

TOTAAL

550

51

62

14

2

89

71

                  2015

                       550

              24

              24

              15

              10

             149

              74

2014

550

8

29

14

4

64

46

2013

550

21

24

23

4

84

59

2012

550

17

35

13

4

83

66

2011

550

              11

46

16

4

146

47

2010

550

24

30

31

10

138

142

2009

550

22

33

18

9

137

117

2008

550

12

40

24

14

338

111

2007

550

30

44

29

21

205

59

2006

550

25

45

23

12

559

140

 

 

 

 

 

 

 

 

                B. Voorjaarstelling en Zomertelling.

De wintertelling (meerkoeten en knobbelzwanen)  heeft  dit jaar niet plaats gevonden. De FBE vindt dit niet nodig, omdat in april de voorjaarstelling, inclusief de beide vogelsoorten, wordt gehouden. De voorjaarstelling werd gehouden op zaterdag 2 april 2016 in de morgenuren. De zomertelling werd gehouden op 16 juli 2016.

 

 

Voorjaarstelling

2 april 2016

Zomertelling

16 juli 2016

Diersoort

Totaal opp. telgebied ( 5350 ha)

Totaal aantal

(er  is geen rekening gehouden met evt. broedparen)

Telling div. ganzensoorten

Absolute aantallen

 

 

 

Knobbelzwaan

Hele WBE

77

 

Grauwe gans

Hele WBE

852

2455

Canadagans

Hele WBE

14

2

Nijlgans

Hele WBE

173

126

Kolgans

Hele WBE

0

0

Brandgans

Hele WBE

0

0

Indische gans

Hele WBE

0

0

Verw. Boerengans

Hele WBE

52

116

Aalscholver

Hele WBE

56

 

Zwarte kraai

Hele WBE

267

 

Kauw

Hele WBE

216

 

Ekster

Hele WBE

117

 

Roek

Hele WBE

0

 

Meerkoet

Hele WBE

69

 

Zwarte zwaan

Hele WBE

7

 

 

Door de enorme groei van de populatie overzomerende en overwinterende grauwe ganzen  nemen de schademeldingen toe. Schadebestrijding en schadevoorkoming is middels een door de Provincie verleende Ontheffing mogelijk. Om de populatie grauwe ganzen te verminderen heeft de FBE een jaarrond Ontheffing beschikbaar gesteld. De zgn. "Grauwe gans ruime Ontheffing populatiereductie Maasplassengebied”. In de foerageergebieden mag geen schadebestrijding plaatsvinden en in een straal van 500 m rond deze gebieden wordt alleen een perceelsgebonden Ontheffing verleend. Deze dient in samenspraak met de grondgebruiker bij de FBE te worden aangevraagd. Hiervoor wordt het Faunaschaderegistratie gebruikt.

Als de verleende ontheffing actief is gemaakt in het FRS dan dient afschot en verjaging  direct gemeld te worden in het FRS. Minimaal dient één keer in de 14 dagen gerapporteerd te worden.  Het secretariaat ontvangt van iedere melding een bericht.

In het seizoen 2015-2016 zijn in onze WBE 280 grauwe ganzen, op de Ontheffing Populatie-reducerende Ontheffing geschoten. (Algemene Ontheffing en Perceelsgebonden Ontheffing)

Ter voorkoming van overige wildschade is het wenselijk dat de grondgebruikers vooraf hun teeltplan kenbaar maken aan de jagers in het desbetreffende gebied zodat zij tijdig kunnen meewerken om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Een snelle schademelding van de grondgebruiker naar de desbetreffende jager is daarbij eveneens van evident belang. Vanaf 2013 werkt de WBE, samen met de grondgebruikers, met het FRS (Faunaregistratiesysteem www.faunaregistratie.nl  en het Faunaschade registratieprogramma. (www.faunaschade.nl)

 

Een goed samenspel tussen jager en grondgebruiker is een noodzake­lijke voorwaarde om schade aan landbouwgewassen, zoveel als binnen de bepalingen van de Flora en faunawet cq. Wet Natuurbescherming mogelijk is, te voorkomen.

Het secretariaat van de WBE helpt grondgebruikers bij het indienen van schadeformulieren bij het Faunafonds. Bij de perceelsgebonden Ontheffing kan de grondgebruiker in het FRS aangeven dat de rapportage door het Faunafonds ingezien kan worden. Een aparte rapportage is daarom  bij de aanvraag van een tegemoetkoming faunaschade  niet meer noodzakelijk.

 

8.  Biotoopverbeteringen.

In het kader van biotoopverbetering dienen de jachtaktehouders de grondgebruikers te  attenderen op de mogelijkheden omtrent "Gesubsidieerd Agrarisch Natuurbeheer”. Aanvragen via Milieucoöperatie Peel en Maas.

De mogelijkheden om overhoeken te gebruiken als biotoopverbetering dienen volledig benut te worden. In 2015-2016  zijn weer op verschillende locaties biotoop verbeterende maatregelen  genomen door de aanleg van wildakkers en het inzaaien van akkerranden. Wij mogen met  genoegen vaststellen dat dit jaar weer een uitbreiding heeft plaatsgevonden van deze  broodnodige  biotoop verbeterende maatregelen.

Verontreinigingen in het buitengebied door illegale afvalstortingen dienen direct gemeld te worden bij de desbetreffende gemeente en/of de politie te Roermond. Door  de jagersverenigingen c.q. jagers wordt verder regelmatig zwerfvuil verwijderd.

 

9.  Ruimtelijke ordening.

Het is belangrijk regelmatig aandacht te besteden aan plannen in het buitengebied en eventuele wijzigingen van bestemmingsplannen inzake het landschapsontwikkelingsplan voor te stellen. Onze voorzitter heeft  zitting in de klankbordgroep van de gemeente Beesel. Met de gemeente Roermond wordt structureel overleg gevoerd in het RNMO.(Roermonds Natuur en Milieuoverleg).

                 De gemeente Beesel heeft voor het plaatsen van hoogzitten, na overleg met de WBE en de

KJV, een beleidskader hoogzitten opgesteld. De precieze inhoud is op te vragen bij het         secretariaat van de WBE. Belangrijk is dat bij (her)plaatsing van mobiele hoogzitten hiervan  melding wordt gemaakt  bij de gemeente Beesel, middels een daarvoor te downloaden formulier. zie www.beesel.nl. Digitaal loket…formulieren

 

 

               10. Reewildbeheer.

Als gevolg van de biotoopuitbreiding voor het ree, onder meer door diverse nieuwe boomkwekerijen en kleine landschapselementen die aansluiting geven aan enkele kleinere dekkingsgebieden, is enige verplaatsing en uitbreiding van de populatie van het ree waar te nemen naar de gebieden Schellekensbeek, het Foekesbroek, de Bercken en de Walsberg.

De inventarisatie van het reewild geschiedt zowel door tellingen door de jachtgebiedhouders samen met neutrale tellers. Iedere jachtgebiedhouder dient zo nauwkeurig mogelijk, het gehele jaar rond, waarnemingen vast te leggen en deze bij de secretaris te melden.

De vereniging "Het Reewild” heeft in samenwerking met de KJV een reewildbeheerplan opgesteld t.b.v. de aanvraag Ontheffing ex art 68. Hierin is geconstateerd dat de populatie in Limburg uitstijgt boven de berekende draagkracht van het gebied. In 2010 is door de provincie een onderzoek gestart om de draagkracht per WBE van de populatie reewild opnieuw vast te stellen. Onze WBE heeft t.b.v. dit onderzoek een groot aantal gegevens, van de laatste tien jaar verstrekt. Voor de WBE Beesel-Reuver-Swalmen is de draagkracht van de populatie vastgesteld op 57 geiten en 57 bokken. Het toegekende afschot (2015-2016) voor onze WBE bedraagt 36 reebokken en 58 reegeiten. Gerealiseerd afschot : bok: 26, geit:38. Incl. valwild: bok: 97%, geit : 81%.De Ontheffing 2016-2017 is door de Faunabeheereenheid Limburg (FBE), beschikbaar gesteld in het FRS regitratiesysteem: www.faunaregistratie.nl). Iedere reewildbeheerder dient via de contactpersoon van het betreffende jachtveld(jachthouder) de Ontheffing en andere bescheiden uit te printen. Melding van gerealiseerd afschot dient te geschieden via het FRS. Vanaf 1993 vindt registratie plaats van valwild ree (evenals dat van das en zwartwild) en de plaatsen daarvan worden in coördinaten  op een kaart aangegeven. Ook wordt valwild geregistreerd in het FRS.

 

 

                     Plaatsing reewildspiegels          

In 2012 is contact gelegd met de gemeente Roermond en Beesel om op kritieke locaties nieuwe reewildspiegels te zogenaamde reewildmolentjes) te plaatsen. Zowel de gemeente  Beesel als de gemeente Roermond hebben de aanschafkosten voor hun rekening genomen. De resultaten zijn erg bemoedigend. Verzocht wordt defecte spiegeltjes te vervangen en de reflectoren schoon te  houden.

 

 

 

Dit jaar heeft de WBE, wederom, op diverse plaatsen posters geplaatst om het reewild, met name in de kwetsbare geboorteperiode, te beschermen.

 

 

Het bestuur heeft een aantal positieve reacties mogen ontvangen.

 

11.  Zwartwild.

Gedeputeerde Staten hebben via de Faunabeheereenheid Limburg aan de WBE Beesel-Reuver-Swalmen Ontheffing verleend voor het bejagen van het zwartwild in het zogenaamde O-optiegebied.

Buiten het eigenlijke leefgebied van de "Meinweg” mag geen zwartwild in de  Limburg, dus ook niet in ons beheergebied, voorkomen.

In het voorjaar van 2013 is het leefgebied van het zwartwild uitgebreid met een gedeelte van het Meerlebroek in Beesel. Het betreft de gronden die horen bij het natuurontwikkelingsgebied, dat grotendeels door Staatsbosbeheer en door de Provincie wordt beheerd. In dit kader is door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een nieuwe afrastering geplaatst. Voorlopig zal, na overleg met de FBE Limburg,  geen actief beheer in dit gebied plaatsvinden. Wel zal de populatie nauwgezet gevolgd worden, zodat in de toekomst, volgens een op te stellen  faunabeheerplan aan de hand van het afschotplan, regulerend kan worden opgetreden. Inmiddels kan worden geconstateerd dat zich een behoorlijke populatie wilde zwijnen in het nieuwe leefgebied heeft gevestigd.  Van groot belang is dat het raster op alle plaatsen "gesloten”  blijft, zodat geen wilde zwijnen zich naar het 0-optie gebied kunnen verplaatsen. De eerste meldingen van onvolkomenheden in het raster, met name poorten die open staan, roosters die vol zand zitten  en beschadigingen van het raster, hebben ertoe geleid dat wilde zwijnen  in het aangrenzende agrarisch gebied veel schade veroorzaken. De FBE heeft na overleg met alle betrokken instanties ervoor gezorgd dat onvolkomenheden worden verholpen. Ook zullen de uittreedpoortjes voor reewild worden verhoogd, zodat wilde zwijnen daar geen gebruik van kunnen maken.

Om meer inzicht te krijgen in de populatie en het voorkomen van zwart­wild -ook in de zgn. nul-optie gebieden- wordt bij afschot melding in het FRS ook aangegeven het aantal en indien mogelijk ook de geslachtsverhouding van de waarneming.

Monitoring van alle wilde zwijnen is nl. bittere noodzaak en is zeker zowel in het belang van de volksgezondheid als ook van economisch levensbelang voor de huidige varkensstapel. Door de Gezondheidsdienst voor Dieren moeten alle geschoten wilde zwijnen worden onderzocht op een 4-tal ziektes zoals de Klassieke Varkenspest (KVP), Ziekte van Aujeszky( ZvA), Swine Vesiculaire Disease (SVD) en MKZ. Wil men een wild zwijn in de handel brengen dan is een Trichineonderzoek noodzakelijk. Neem hiervoor contact op met een gekwalificeerd persoon. Bij afschot van zwartwild dienen minimaal  2 ampullen bloed te  worden afgenomen en dient het afschot, alsmede het valwild,  te worden gemeld bij de provinciale grofwildcoördinator, de heer C. Kouters, Klifsbergweg 13, 6063 NE Vlodrop, tel. 0475-535229. (06-51211149). Sinds 1 augustus 2015 maakt de heer Kouters melding van het gerealiseerde afschot wilde zwijnen in het FRS.  Opgemerkt dient te worden dat besmetting van zwartwild hoofdzakelijk plaatsvindt door opname van kadavers van besmette dieren. De LLTB maakt zich zorgen over de toename van het aantal stuks zwartwild in het O-optiegebied met een reële  kans op verspreiding van o.a. de  klassieke varkenspest. In dit kader is een wildkerend raster geplaatst langs het leefgebied met Duitsland van 4 schrikdraden. Een nieuw raster is geplaatst in het Meerlebroek ter uitbreiding van het leefgebied. Het onderhoud van het raster in de gemeente Roermond wordt uitgevoerd door leden van de LLTB. Meldingen van stroomstoring dienen gemeld te worden bij de contactpersoon van de  LLTB, de heer   F. de Wit. Storingen aan  van het raster in het Meerlebroek dienen gemeld te worden bij de  FBE.

 

                 12. Damherten.

In het voorjaar van 2012 zijn naar schatting 70 tot 80 damherten ontsnapt uit het voormalig munitiedepot in het Brachterwald in Duitsland. Door onbekenden was een gat geknipt in het hekwerk van het voormalige munitiedepot. Begin mei 2012  werden de eerste damherten waargenomen in Reuver en is een aantal, middels een verleende Ontheffing,  afgeschoten. Thans zijn geen waarnemingen meer gemeld

                13. Nijlganzen.     

Op 22 februari 2016 werd op verzoek van de KNJV en de FBE weer een bestrijdingsactie  ondernomen. Deze landelijke actie werd voor de zesde keer georganiseerd  en er namen in onze WBE 24 jagers aan  Er werden in  onze WBE 9 nijlganzen geschoten (7 in 2011, 8 in 2012, 8 in 2013 en 5 in 2014, en 7 in 2015)

                14 .  Jachtbeperking

In de faunabeheerovereenkomst met Staatsbosbeheer, periode 1april 2010 tot 1april 2016, is bepaald dat op de percelen het genot van de jacht niet mag worden uitgevoerd. Bij het optreden van schade kunnen op afroep, na verkregen toestemming,  maatregelen worden uitgevoerd. Beheer en schadebestrijding (Ontheffing Wild zwijn en Ree) mag op een aantal percelen wel  worden uitgevoerd. Toestemming van een eventuele "derde” grondgebruiker is in dat geval vereist. Staatsbosbeheer heeft tot het definitief afsluiten van een nieuweFaunabeheerovereenkomst,  i.v.m. de invoering van de nieuwe wet Natuurbescherming,schriftelijk verlengd.

Door het Limburgs Landschap is in haar huurcontract bepaald dat niet gejaagd mag worden op de woensdagen en zaterdagen na 13.00 uur. De jacht mag door niet meer dan twee geweren op dezelfde dag worden uitgeoefend. Schadebestrijding en beheer, middels art 65, 67 en 68 mag alleen worden uitgevoerd na overleg en met verkregen toestemming. Het beheer van  reewild is toegestaan. Bij optredende of te verwachten wildschade kan daarvoor door de verhuurder of zijn vertegenwoordiger ontheffing worden verleend (via het Limburgs Landschap, Postbus 4301,5944 ZG Arcen. Dhr. G. Evenhuis of de vertegenwoordiger ter plaatse dhr. J. Berends. tel. 0475-410202

15. Jachttoezicht.

Jachtopzichter M. Hawinkels heeft zijn taak als jachtopzichter per 1 jan 2016 beëindigd. Aan   de leden wordt gevraagd het toezicht in het veld te intensiveren en bij onregelmatigheden melding te doen bij de Groene Brigade. Ook wordt de leden uitdrukkelijk verzocht  zelf valwild te melden in het FRS.

 

16.  Public relations.

In de herfstvakantie 2015 heeft jachtopzichter Hawinkels, samen met dhr. Driessen en Meusen aan een aantal kinderen uit Beesel, in het kader van de vakantiepas van de Stichting    Jeugdactie Beesel, een informatiemorgen verzorgd in de jachthut van Jagersvereniging St.Hubertus Beesel. De kinderen en de leiding waren zeer enthousiast en deze activiteit wordt in   2016 herhaald.

 

Met de Stichting Ark is samenwerking afgesproken inzake het project " dooddoetleven”. 

 

Hubertusmis.

De WBE heeft op 25 oktober  traditiegetrouw weer  de jaarlijkse Hubertusviering onder auspiciën van de KJV gewest Limburg georganiseerd op kasteel Hillenraedt.

Onder grote publieke belangstelling werd, in de unieke ambiance van het prachtige Kasteel Hillenraedt een indrukwekkende viering gehouden onder de welklinkende begeleiding van de

Jachthoorncorps St. Hubertus Vlodrop en de High Scottish PiperKenny Brouwers. Voorganger was deken Th. Willemsen. De WBE is de familie de Guerre heel dankbaar voor het beschikbaar stellen van deze sfeervolle locatie.

 

    

 

                                    

 

                Ook in 2016 zal de indrukwekkende Hubertusviering worden gehouden.

      

 

                     In de loop van 2010 heeft de WBE, met medewerking van de KJV, een website geopend met

                     interessante wetenswaardigheden wat de WBE betreft.

 

                     Website:  www.wbe-beesel-reuver-swalmen.nl

                

                      De website wordt vaak bezocht en regelmatig komen er vragen via het contactformulier binnen.

                         Eventuele copy  kan aangeleverd worden bij de secretaris.

 

 

 

 

                    Het Bestuur van de Wildbeheereenheid Beesel-Reuver-Swalmen,

 

                    De voorzitter,                                                             Secretariaat:,

                    J.P.A. Selen.                                                              M.L.A. Levels, samensteller KTP                             

 

 

Bijlage 1.

Bijzondere waarnemingen en opmerkingen in het belang van jacht- en natuurbeheer:


Dassen


Het, in onze WBE gemelde, aantal valwild das bedroeg in het seizoen 2015-2016 ( 1 april t/m 31 maart), totaal 16 stuks: 5 mannetjes en 7 wijfjes en 4 onbekend. Een forse toename, hetgeen verklaarbaar is door de steeds verdere toename van de populatie. Ook de schade aan landbouwgewassen neemt gestaag toe. Met een aantal agrariërs heeft het Faunafonds  een gedoogovereenkomst afgesproken, zodat zij in elk geval een schade-uitkering mogen ontvangen. De meldingen van valwild worden steeds aan de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (voorheen Das en Boom) doorgegeven. Grote delen langs de A73 zijn afgerasterd en een groot aantal faunapassages is aangelegd. Een aantal keren is bij het Faunafonds, buiten de gedoogovereenkomsten  een schade-uitkering aangevraagd en is schde uitgekeerd.


Stootvogels


Het aantal horsten van de stootvogels is dit jaar niet geïnventariseerd.


Valwild stootvogels 2015-2016: 0


Overig valwild 2015-2016 (1 april 2015 t/m 31 maart 2016)


5 vossen en 2 wilde zwijnen.


Het gemelde overzicht van valwild betreft alleen gemelde voorvallen die zijn geregistreerd in het FRS. Met klem willen wij aan de jagers vragen alle dood gevonden dieren in het FRS melden.


In 2015-2016 afgegeven Ontheffingen ex art 68 Ff-wet  i.v.m. schadebestrijding:


In 2015-2016 werden ontheffingen verleend voor schadebestrijding en populatiereductie voor de Grauwe gans. Perceelsgebonden Ontheffing voor kolganzen, Ontheffing Reewildbeheer, Ontheffing voor het beheren van het zwartwild in het 0-optiegebied, Ontheffing gebruik nachtzichtapparatuur.


Overige van belang zijnde waarnemingen.


Plaatselijk wordt de bunzing, hermelijn en wezel meer waargenomen. Het aantal steenmarters neemt toe. Ook is de bever is op diverse plaatsen waargenomen en veroorzaakt veel schade bij  kasteel Hillenraedt in Swalmen en kasteel Nieuwenbroeck in Beesel.  Een aantal van deze bevers is gevangen en elders uitgezet. In mei 2012 werden de eerste damherten gezien aan de Prinsendijk in Reuver. Ook in 2013-2014 zijn er weer damherten gesignaleerd. In 2015-2016 is geen Ontheffing voor het afschieten van ontsnapte damherten verleend. De beverrat en muskusrat  komen in zeer kleine aantallen voor. Jacht hierop is verboden. Als gevolg van de diverse aangelegde poelen komen verschillende soorten kikkers, diverse padden en salamanders in steeds grotere aantallen voor. In Swalmen, gebied Holleweg, Oude weg, Beneden Ars hield zich een reebok op, die agressief gedrag vertoonde ten opzichte van wandelaars met honden. Na uitvoerig overleg met politie, FBE en Groene Brigade is dit probleem middels beschikbaar gestelde Ontheffingen door een tweetal leden van onze WBE opgelost.


 Bijlage 2.


Grootvalwild  2015-2016  WBE Beesel-Reuver-Swalmen


(geslacht is enkel vermeld als dit kon worden vastgesteld)  1 april 2015 t/m 31 maart 2016nr

Datum

Soort

Oorzaak

Plaatsaanduiding

coördinaat

 

2015

Ree:

 

 

 

1

18-apr

Ree (geit, 4 jaar, 18 kg)

aanrijding

Kroppestraat, Swalmen

X=202 305, Y=360 655

2

06-mei

Ree (geitkalf, 10 mnd,13 kg)

aanrijding

Kroppestraat, Swalmen

X=201 262, Y=360 245

3

08-mei

Ree( smalree, 1 jaar, 12 kg)

aanrijding

Rijksweg Beesel, ecoduct

X=202 091, Y=363 078

4

09-mei

Ree (Bok, zesender, 3 jaar, 16 kg)

aanrijding

Kroppestraat, Swalmen

X=201 211, Y=360 277

5

17-jun

Ree( bok, gaffel, 2 jaar, 14 kg)

aanrijding

Rijksweg/Waterlooseweg Beesel

X=202 148, Y=363 237

6

26-jul

Ree (geit, 3 jaar, 19 kg)

aanrijding

Burgerweg Beesel

X=202 903, Y=363 083

7

31-jul

Ree (bok, 1 jaar, gaffel, 12 kg)

aanrijding

Zandstraat Leeuwen/Asselt

X=198 279, Y=358 912

8

11-aug

Ree (knopbok, 1 jaar, 10 kg)

aanrijding

Blankwater, Swalmen

X=201 768, Y=357 672

9

31-aug

Ree ( 4 kg, rest onbekend)

aanrijding

Reuver, Polderweg

X=205 834, Y=365 976

10

07-okt

Ree (geit, 17 kg, 2 jaar)

Raster verstrikt

Willibrordusdijk Beesel

X= 203291, Y= 362431   

11

29-okt

Ree (knopbok, 1 jaar, 13 kg)

aanrijding

Beesel, Bussereind

X=202 261, Y=363 938

 

2016

 

 

 

 

12

25-feb

Ree (bok, onbekend)

Onbekend

Beesel, Broek

X=200 795, Y=363 805

13

11-feb

Ree (bok,knop,2 jaar, 15 kg)

Onbekend

Beesel, Gubbelsweg

X=199 697, Y=362 710

14

12-mrt

Ree (smalree, 1 jaar, 12 kg)

aanrijding

Leeuwen, Schinheuvel

X=198 762, Y=358 205   

15

27-mrt

Ree (geit, vol, 3 jaar, 17 kg)

Aanrijding

Beesel, Verlengde Bussereindseweg

X=202 667, Y=363 503

16

30-mrt

Ree (bok, 4 jaar, zesender, 19 kg)

Onbekend

Beesel, Hoge Kantweg

X= 201, 641, Y= 362 845


Grootvalwild  2015 -2016 WBE  Beesel-Reuver-Swalmen

(geslacht is enkel vermeld als dit kon worden vastgesteld)


Das


nr

Datum

Soort

Oorzaak

Plaatsaanduiding

coördinaat

1

21-1

Das (wijfje, rest onbekend)

Aanrijding

Beesel, Rijkel

51.15.12 N 6.01.43 O

 

2

23-2

Das (mannetje, 3 jaar)

Aanrijding

Boukoul, Maalbroekweg

51.12.1  N 6.02.5 O

 

3

27-3

Das(mannetje,, 1 jaar,8 kg)

Aanrijding

Roermond, Wirosingel

X=199 139, Y=357 661

4

2-4

Das(wijfje,2 jaar, 10 kg)

Aanrijding

Swalmen, Rijksweg

X=199 370, Y=358 870

5

9-4

Das(onbek, 1 jaar, 8 kg)

Aanrijding

Boukoul, Raayerluickweg

X=199 708, Y=361 448

6

25-4

Das(mannetje, 1 jaar)

Aanrijding

Beesel, Eikenbroeklaan

X+ 200 144,Y=362 631

7

14-5

Das(wijfje, 1 jaar)

Aanrjding

Swalmen, Schroefstraat

X=199 326, Y=360 388

8

21-5

Das (mannetje, 1 jaar)

Aanrijding

Beesel, Bakheide

X=200 878, Y=363 538

9

31-5

Das(wijfje, 1jaar,11 kg)

Aanrijding

Boukoul, Raayerluickweg

X=199 690, Y=358 697

10

2-6

Das (onbekend

Aanrijding

Beesel, Burg. Janssenstr

X=200 248, Y=363 494

11

9-7

Das(onbekend)

Aanrijding

Swalmen, Schaarbroek

X=199286, Y=58 030)

12

1-8

Das ( wijfje, 2 jaar)

Aanrijding

Beesel, Burg. Janssenstr

X= 200 212, Y= 363 448   

13

2-11

Das((wijfje,4 jaar, 10 kg)

Aanrijding

Beesel, Eikenbroeklaan

X=200 307, Y= 362 600

14

7-11

Das(mannetje, 7 kg)

Aanrijding

RijkswegN280

X=200 102, Y=357 622

15

18-11

Das (wijfje, 3 jaar)

Aanrijding

Beesel, Hoogstraat

X=201 457, Y=436  065

16

30-11

Das(man, 1 jaar, 10 kg)

Aanrijding

Boukoul, Raayerluyckweg

X=199 971, Y= 358 582

17

14-12

Das (onbekend)

Aanrijding

Beesel, St. Jorisstr

X=201 022, Y=365 797

 

Grootvalwild  2015-2016  WBE Beesel-Reuver-Swalmen

(geslacht is enkel vermeld als dit kon worden vastgesteld)  1 april 2015 t/m 31 maart 2016


Wild zwijn


nr

Datum

Soort

Oorzaak

Plaatsaanduiding

coördinaat

1

25-1

Zeug ( 2 j, 50 kg)

Aanrijding

Beesel, Rijksweg bij ecoduct

X=200 167,Y=360 225)

2

16-2

Bigzeug ( 8 mnd, 30 kg)

Vastgelopen op een binnenplaats

Swalmen, Rijksweg

X=201 886, Y=363 581


 


Bijlage 3

Faunaschade PreventieKit (FPK)


In de Faunaschade Preventiekits vindt u een overzicht van preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten te voorkomen en beperken. De Faunaschade Preventiekits zijn bedoeld voor grondgebruikers in de agrarische sector. De preventiekits geven een overzicht van de preventieve maatregelen per soortgroep en de daarbij eventueel geldende richtlijnen vanuit het Faunafonds. Ook ziet u voor een groot aantal gewassen wanneer de schadeperiode kan optreden. Mocht er ondanks de preventieve maatregelen toch schade optreden dan vindt u in de preventiekit hoe u aanspraak kunt maken op een eventuele tegemoetkoming in de schade bij het Faunafonds.


De preventiekits zijn opgesteld voor: De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.